Upplands Väsby kommun  
Bidragsberättigade föreningar, med hemvist i Upplands Väsby kommun, har möjlighet att söka föreningsbidrag. Nedan visas vilka bidrag som är sökbara i FRI. Idrottsföreningar söker bidrag via ApN. Är du osäker på vilket bidrag er förening kan söka, kontakta johanna.dermer@upplandsvasby.se
Kontrollera informationen i kundregistret
Kom ihåg att kontrollera och godkänna föreningens kontaktuppgifter i kundregistret.
Mina bidrag
Glömt lösenord

Glömt lösenord
Ange namn och e-postadress för att få lösenord skickat till er.
Startbidrag övrig förening (2017)Ansökan senastAnsökan
Startbidrag till kulturförening utbetalas med 500,-/månad under 12 månader.
När föreningen blivit registrerad hos kommunen, har minst 14 aktiva medlemmar och har haft aktiviteter i tre månader kan bidraget sökas.
Löpande 
Verksamhetsbidrag Studieförbund (2017)  
Ansökan om kommunalt bidrag för kalenderår 2016 samt redovisning av avslutat verksamhetsår 2015 (snitt verksamhetsvolym 2015 och 2016). Bidraget baseras på de två senaste verksamhetsårens studietimmar i Upplands Väsby kommun.

Fyll i antalet studietimmar för studieverksamhet, annan gruppverksamhet, samt för kulturprogram för åren 2015 och 2016.

Ladda även upp verksamhetsberättelse med bokslut, årsmötesprotokoll, verksamhetsplan, kommunintyg samt evetuell fördelningsblankett (endast vid verksamhet i annan kommun).

Mer info
15 april Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Föreningsbidrag Handikapporganisation (2017)  
Föreningsbidrag utbetalas årligen till organisationer som är till för dem som har ett visst funktionshinder. Organisationen ska ta tillvara funktionshindrades intressen i den kommunala verksamheten. Organisation beviljas ett grundbidrag på 4 019 kr delat med antalet kommuner som ingår i respektive förening, samt medlemsbidrag på 28 kr för medlemmar som är folkbokförda i Upplands Väsby.

Ladda upp samtliga handlingar:
- Motivering (svara på följande frågor: vilken eller vilka målgrupper vänder ni er till, vad vill ni uppnå, vilka mål har ni för verksamheten under 2017? Skriv även ner övriga upplysningar som ni anser är av vikt)
- Föregående års bokslut (resultat- och balansräkning),
- Verksamhetsberättelse
- Revisionsberättelse
- Budget och verksamhetsplan för bidragsåret
- I förekommande fall begärd utvärdering av tidigare utbetalt
verksamhetsbidrag
- För ny förening gäller att stadgar och formellt beslut om att förening
bildats, ska finnas.
Mer info
31 mars 2017 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Föreningsbidrag Frivilligorganisation (2017)  
Föreningsbidrag utbetalas årligen till organisation som bedriver ideell verksamhet för samhällets eller andra människors bästa. Verksamheten ska utgöra ett komplement eller alternativ till kommunens socialtjänst, som t.ex. stöd- och rådverksamhet för missbrukare, psykiskt funktionshindrade, barn- och ungdomar i riskzon med flera. Även organisation som bedriver förebyggande verksamhet kan beviljas bidrag.

Verksamhetsbidrag kan beviljas lokal frivilligorganisation då bidraget bedöms utifrån praxis, omfattning av den verksamhet som bedrivs och redovisade kostnader. Bidrag per kommuninvånare kan beviljas frivilligorganisation i grannkommunerna med 0,85 kronor per kommuninvånare vid senaste årsskiftet och år. Bidrag per organisation kan beviljas frivilligorganisation i länet med max 2 870 kronor per organisation och år.

Ladda upp samtliga handlingar:
- Motivering (svara på följande frågor: på vilket sätt anser ni att er verksamhet kompletterar eller är ett alternativ till socialtjänsten, vilken eller vilka målgrupper vänder ni er till, vad vill ni uppnå, vilka mål har ni för verksamheten under 2017? Skriv även ner övriga upplysningar som ni anser är av vikt)
- Föregående års bokslut (resultat- och balansräkning),
- Verksamhetsberättelse
- Revisionsberättelse
- Budget och verksamhetsplan för bidragsåret
- I förekommande fall begärd utvärdering av tidigare utbetalt
verksamhetsbidrag
- För ny förening gäller att stadgar och formellt beslut om att förening
bildats, ska finnas.
Mer info
31 mars 2017 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Föreningsbidrag Intresseorganisation (2017)  
Verksamhetsbidrag kan beviljas intresseorganisation utifrån angelägenhetsgrad och verksamhetens omfattning. En intresseorganisation är en organisation som tar tillvara en viss grupps intressen och som bedriver verksamhet som är en kommunal angelägenhet, som till exempel verksamhet som bedriver konsumentrådgivning.

Engångsbidrag kan beviljas till föreningars jubileum och liknande, även bidrag till tidsbegränsade projekt kan beviljas till föreningar.

Ladda upp samtliga handlingar:
- Motivering (svara på följande frågor: vilken eller vilka målgrupper vänder ni er till, vad vill ni uppnå, vilka mål har ni för verksamheten under 2017? Skriv även ner övriga upplysningar som ni anser är av vikt),
- Föregående års bokslut (resultat- och balansräkning),
- Verksamhetsberättelse
- Revisionsberättelse
- Budget och verksamhetsplan för bidragsåret
- I förekommande fall begärd utvärdering av tidigare utbetalt
verksamhetsbidrag
- För ny förening gäller att stadgar och formellt beslut om att förening
bildats, ska finnas.
Mer info
31 mars 2017 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Adolf Stafs Fond (2017)  
Av nettoavkastningen i stiftelsen utdelas 85 % till pensionärsorganisationer/föreningar/
sektioner med minst 50 ålderspensionärer som medlemmar. Resterande 15 % är tillgängliga
för utdelning av kommunstyrelsens allmänna utskott. Dessa medel kan sökas av
pensionärsföreningar och/eller andra ideella organisationer och ska användas till
fritidsverksamhet i första hand för pensionärer i särskilt boende eller annat
omvårdnadsboende.

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar om bidrag i maj ? juni bidragsåret.

Ansökan ska innehålla:
- Årsredovisning med revisionsberättelse
- En kortfattad beskrivning om vad de ansökta medlen ska användas till
- En kortfattad redogörelse över hur ev. föregående års bidrag använts (kan ingå i ett
särskilt avsnitt i verksamhetsberättelsen)
- Uppgift om kontaktperson vid eventuella frågor
- Uppgift om kontaktadress till organisationen/föreningen
- Uppgift om bankkonto/bankgiro eller motsvarande för utbetalning av bidrag
Mer info
31 mars 2017 Inloggning krävs för att söka detta bidrag

     

Till vissa bidragsansökningar krävs bilagor.
Saknar du aktuella bilagor i digitalt format valjer du "Laddas upp/sänds in senare".
när du kommer till steg 3 i ansökningsbilden. Du kan därefter posta dem, eller maila dem digitalt vid ett senare tillfälle.FRI Webb-Bidrag
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.