Upplands Väsby kommun  
Bidragsberättigade föreningar, med hemvist i Upplands Väsby kommun, har möjlighet att söka föreningsbidrag. Nedan visas vilka bidrag som är sökbara i FRI. Idrottsföreningar söker bidrag via ApN. Är du osäker på vilket bidrag er förening kan söka, kontakta johanna.dermer@upplandsvasby.se
Kontrollera informationen i kundregistret
Kom ihåg att kontrollera och godkänna föreningens kontaktuppgifter i kundregistret.
Mina bidrag
Saknar du lösenord i Webb-Bidrag?
Sänd ett meddelande till  johanna.dermer@upplandsvasby.se 
Lokalbidrag övriga föreningar (2017)Ansökan senastAnsökan
Utöver möjligheten att hyra kultur- och fritidsförvaltningens lokaler till reducerad kostnad kan föreningar, som kan påvisa särskilda behov, beviljas bidrag för annan lokal. Bidrag utgår i dessa fall med max 50% av den totala kostnaden och är maximerat till 40.000,-/år.
Bidragsberättigade kostnader är hyra, uppvärmning, vatten och sophämtning. Verifikationer skall medfölja ansökan.
Mer info
25 februari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Startbidrag övrig förening (2017)  
Startbidrag till kulturförening utbetalas med 200,-/månad under 12 månader.
När föreningen blivit registrerad hos kommunen, har minst 14 aktiva medlemmar och har haft aktiviteter i tre månader kan bidraget sökas.
Bidraget betalas ut med 4:12 tidigast efter 4 månader och resten, eller 8:12, betalas ut efter 12 månader.
Mer info
Löpande Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Föreningsbidrag Handikapporganisation (2017)  
Föreningsbidrag utbetalas årligen till organisationer som är till för dem som har ett visst funktionshinder. Organisationen ska ta tillvara funktionshindrades intressen i den kommunala verksamheten. Organisation beviljas ett grundbidrag på 4 019 kr delat med antalet kommuner som ingår i respektive förening, samt medlemsbidrag på 28 kr för medlemmar som är folkbokförda i Upplands Väsby.

Ladda upp samtliga handlingar:
- Motivering (svara på följande frågor: vilken eller vilka målgrupper vänder ni er till, vad vill ni uppnå, vilka mål har ni för verksamheten under 2017? Skriv även ner övriga upplysningar som ni anser är av vikt)
- Föregående års bokslut (resultat- och balansräkning),
- Verksamhetsberättelse
- Revisionsberättelse
- Budget och verksamhetsplan för bidragsåret
- I förekommande fall begärd utvärdering av tidigare utbetalt
verksamhetsbidrag
- För ny förening gäller att stadgar och formellt beslut om att förening
bildats, ska finnas.
Mer info
31 mars 2017 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Föreningsbidrag Frivilligorganisation (2017)  
Föreningsbidrag utbetalas årligen till organisation som bedriver ideell verksamhet för samhällets eller andra människors bästa. Verksamheten ska utgöra ett komplement eller alternativ till kommunens socialtjänst, som t.ex. stöd- och rådverksamhet för missbrukare, psykiskt funktionshindrade, barn- och ungdomar i riskzon med flera. Även organisation som bedriver förebyggande verksamhet kan beviljas bidrag.

Verksamhetsbidrag kan beviljas lokal frivilligorganisation då bidraget bedöms utifrån praxis, omfattning av den verksamhet som bedrivs och redovisade kostnader. Bidrag per kommuninvånare kan beviljas frivilligorganisation i grannkommunerna med 0,85 kronor per kommuninvånare vid senaste årsskiftet och år. Bidrag per organisation kan beviljas frivilligorganisation i länet med max 2 870 kronor per organisation och år.

Ladda upp samtliga handlingar:
- Motivering (svara på följande frågor: på vilket sätt anser ni att er verksamhet kompletterar eller är ett alternativ till socialtjänsten, vilken eller vilka målgrupper vänder ni er till, vad vill ni uppnå, vilka mål har ni för verksamheten under 2017? Skriv även ner övriga upplysningar som ni anser är av vikt)
- Föregående års bokslut (resultat- och balansräkning),
- Verksamhetsberättelse
- Revisionsberättelse
- Budget och verksamhetsplan för bidragsåret
- I förekommande fall begärd utvärdering av tidigare utbetalt
verksamhetsbidrag
- För ny förening gäller att stadgar och formellt beslut om att förening
bildats, ska finnas.
Mer info
31 mars 2017 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Föreningsbidrag Intresseorganisation (2017)  
Verksamhetsbidrag kan beviljas intresseorganisation utifrån angelägenhetsgrad och verksamhetens omfattning. En intresseorganisation är en organisation som tar tillvara en viss grupps intressen och som bedriver verksamhet som är en kommunal angelägenhet, som till exempel verksamhet som bedriver konsumentrådgivning.

Engångsbidrag kan beviljas till föreningars jubileum och liknande, även bidrag till tidsbegränsade projekt kan beviljas till föreningar.

Ladda upp samtliga handlingar:
- Motivering (svara på följande frågor: vilken eller vilka målgrupper vänder ni er till, vad vill ni uppnå, vilka mål har ni för verksamheten under 2017? Skriv även ner övriga upplysningar som ni anser är av vikt),
- Föregående års bokslut (resultat- och balansräkning),
- Verksamhetsberättelse
- Revisionsberättelse
- Budget och verksamhetsplan för bidragsåret
- I förekommande fall begärd utvärdering av tidigare utbetalt
verksamhetsbidrag
- För ny förening gäller att stadgar och formellt beslut om att förening
bildats, ska finnas.
Mer info
31 mars 2017 Inloggning krävs för att söka detta bidrag

     

Till vissa bidragsansökningar krävs bilagor.
Saknar du aktuella bilagor i digitalt format valjer du "Laddas upp/sänds in senare".
när du kommer till steg 3 i ansökningsbilden. Du kan därefter posta dem, eller maila dem digitalt vid ett senare tillfälle.FRI Webb-Bidrag
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.